Jinruigaku Nyumon: Erogotshi Yori (1966)

Nom français : Le Pornographe